این مطلب ضد پسر هستش، نوشتم تا دخترا اینقد نگن چرا اینقد ضد دخترین؟؟!!


می دانید اگر پسر ها نبودند چی می شد؟

1-دیگه کی بود که دخترها مسخرشون کنه؟

2-دیگه کی بود که با دیدن دخترها دست وپایش شل بشود؟

3-دیگه کی بود که دخترها خرش کنند؟

4-دیگه کی بود که دخترها سرشون داد بزنند؟

5-دیگه کی بود که ساعت 7صبح مثل کشیکی ها دم در خونه دختر ها واسته؟(ونگهبانی بده؟)

6-دیگه کی بود که داداش دخترها به باد کتکش بگیره؟

7-دیگه کی بود که برای عشق دخترها بخونه؟

8-دیگه کی بود که بابا هر روز عین خر ازش کار بکشه؟

و......

حالا اگر دختر ها نبودند چی می شد؟

1-دیگه کی بود که به بابا مربا بده ؟

2-دیگه کی بود که پسرها را خمار کنه؟

3-دیگه کی بود که پسر ها سرکار بذاره؟

4_دیگه کی بود که حال پسر ها را بگیره؟

5-دیگه کی بود که عین فرشته مهربون که سر راه پینوکیو سبز شد اونو از دروغ گویی باز داره؟