متن ایمیل ارسالی از طرف استاد :

سلام 
علاوه بر جزوه دست نویس
فایل های زیر هم جزء  مطالب امتحانی
می باشد .
موفق باشید
                                          09-Measurement (قبلا برای دانلود گذاشته شده)      
                          [DFD [www.mac.rzb.ir (قبلا برای دانلود گذاشته شده)
خود جزوه دست نویس هم که قبلا گذاشته شده