نکته: این حل المسائل سوال ها و مسئله ها به شکل کامل و همه فصول کتاب را شامل میشه و با نسخه 7 این کتاب تطابق زیادی داره.