4 تا تکلیف الکترونیک دیجیتال استاد زارع با جوابایی که من نوشتم. غلط بود جوابا هم خوب به من ربطی نداره، مفتکی براتون چیز گذاشتیم از سرتونم زیاده 
ایشالا که درستن همشون. خوش باشین.