گاهی
گاهی برو گاهی بمان
گاهی بخند گاهی گریه کن
گاهی رها شو گاهی ببخش
گاهی حرف بزن گاهی فریاد بزن
گاهی اعتماد کن گاهی فراموش کن
گاهی بزرگ باش گاهی کوچک باش
گاهی چتر باش گاهی باران باش
گاهی زندگی کن گاهی باور کن
گاهی قدم بزن گاهی سکوت کن
گاهی دریا گاهی برکه
گاهی همه چیز گاهی هیچ چیز
اما همیشه و همیشه “انـــســـان” باش …